Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností GASTRONOMIK KV s.r.o. (dále jen „prodávající“) a kupujícími, kteří si pořizují zboží či služby přes webový systém provozovaný prodávajícím na adrese http://www.gastronomikkv.cz (dále jen „e-shop“).

Prodávajícím je vždy společnost GASTRONOMIK KV s.r.o., se sídlem Vítězná 306/27, Karlovy Vary, IČ: 29099528, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24689.

Kupujícím může být jak spotřebitel, tak podnikatel.

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí VOP, které jsou pro obě strany závazné.

Předmětem smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je zboží či služby uvedené v objednávce realizované prostřednictvím jednotlivých kroků v e-shopu prodávajícího.

Místem plnění je sídlo společnosti prodávajícího. 

2. Objednání zboží a služeb

Kupující je při objednávce zboží přes e-shop povinen pravdivě vyplnit veškeré požadované údaje. Potvrzení objednávky kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena dodáním zboží kupujícímu. V závislosti na rozsahu objednávky je prodávající oprávněn vyžádat si autorizaci objednávky dálkovými komunikačními prostředky. Pokud kupující autorizaci v návaznosti na výslovnou žádost prodávajícího neposkytne, není smlouva platně uzavřena.

3. Ceny

Veškeré uvedené ceny jsou smluvní. Aktuální ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu prodávajícího. O celkové ceně kupovaného zboží je kupující informován v sekci e-shopu „nákupní košík“. Kupující je povinen uhradit cenu předem, nejpozději však za současného předání objednaného zboží, pokud není výslovně mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Vlastnické právo přechází na kupujícího ve všech případech v okamžiku úplného zaplacení ceny a převzetí zboží. Pokud nedochází k zaplacení ceny a převzetí zboží ve shodný okamžik, přechází vlastnické právo na kupujícího až splněním podmínky, která nastala jako poslední.

4. Doprava a platba

Aktuálně možné způsoby dopravy a způsoby platby jsou zveřejněny v příslušné sekci e-shopu. Konkrétní způsob dopravy a platby si kupující může zvolit v rámci objednávkového procesu. Prodávající má s ohledem na rozsah objednávky (především s ohledem na její hmotnost a rozměry) právo přiměřeně zvýšit poplatek za dopravu kupujícímu. Prodávající musí o této skutečnosti vyrozumět kupujícího bez zbytečných odkladů po odeslání objednávky kupujícím.

5. Dodání zboží

Dodací lhůta požadovaného zboží je uvedena u detailního náhledu konkrétního produktu. Při objednávce více produktů je dodací lhůta shodná s nejdelší dodací lhůtou vybraných produktů. Prodávající má právo dodat zboží v kratším termínu, nežli je stanovená dodací lhůta, ale také dodací lhůtu prodloužit, o čemž neprodleně informuje kupujícího.

Prodávající je po uzavření smlouvy zavázán dodat nepoškozené zboží dle specifikace uvedené v e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

6. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Výše uvedené podmínky odstoupení se vzhledem k platné právní úpravě nevztahují na kupující - podnikatele. V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

7. Záruka

Pro kupující – podnikatele je délka záruční doby uvedena u detailního vyobrazení každého produktu. Pokud není záruční doba uvedena, není záruka kupujícím – podnikatelům poskytována, není-li dohodnuto mezi prodávajícím a kupujícím jinak.

8. Závěrečná ustanovení

VOP jsou platné a účinné od 10. 12. 2012, prodávající má právo obchodní podmínky měnit uveřejněním nových VOP či jejich části v rámci e-shopu. Rozhodující pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím je znění VOP v okamžiku odeslání elektronické či telefonické objednávky.